Privacy statement Ambulance Oost 

Ambulance Oost is gevestigd aan de Demmersweg 55, 7556 BN Hengelo en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 41032027. 
 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening eist dat duidelijk is welke gegevens en met welk doel Ambulance Oost deze gegevens verwerkt. Ook moeten deze goed beveiligd zijn. 

De wet geeft rechten aan degene van wie de persoonsgegevens zijn. 

Ambulance Oost is NEN 7510 gecertificeerd en voldoet aan de AVG. Zij hecht grote waarde aan de privacy van patiënten, medewerkers en andere betrokkenen.  
Ambulance Oost heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) in dienst die toeziet op correcte naleving van de privacywetgeving. Onze functionaris is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder FG-nummer FG001220. Heeft u een vraag of opmerking over de (mogelijke) verwerking van uw gegevens? Dan kunt u contact opnemen met onze FG. U kunt deze bereiken via telefoonnummer 088-4820 285 of per email info@ambulanceoost.nl

Onze belofte 

Ambulance Oost verwerkt persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en alleen voor het doel waarvoor ze verkregen zijn.
In hoofdzaak vloeit het feit dat wij uw gegevens verwerken voort uit de geneeskundige behandelovereenkomst die met u wordt gesloten op het moment dat onze zorgdienstverlening wordt ingeroepen. Daarnaast zijn op Ambulance Oost enkele bijzondere wetten van toepassing die ons verplichten uw gegevens met andere organisaties te delen. Daarbij valt te denken aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 
Ambulance Oost spant zich in voor de juistheid en volledigheid van verwerkte en te verwerken persoonsgegevens en bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens en zorgen voor passende beveiliging. Ambulance Oost wordt elk jaar, door een gespecialiseerde en onafhankelijke organisatie, gecontroleerd of er nog steeds aan de beveiligingseisen wordt voldaan. Dit gebeurt aan de hand van NEN7510 certificering. Deze norm waarborgt de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie ten behoeve van verantwoorde zorg voor patiënten. 
Ambulance Oost heeft voor haar dienstverlening uw persoonsgegevens nodig om ter plaatse te komen en zorg te verlenen. Wanneer er een samenwerking plaatsvindt met andere zorgverleners, delen wij uw gegevens met hen. Dit doen wij alleen als het noodzakelijk is. Op al onze dienstverlening zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

Ambulance Oost verwerkt de volgende gegevens: 

 1. Persoonsgegevens zoals naam, voorletters, geslacht, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, betalende zorgverzekeraar, verzekeringsnummer, Burgerservicenummer, verblijfsvergunningnummer en telefoonnummer;
 2. Vervoersgegevens, hierbij gaat het om: ritnummer, ambulancenummer, begin- en eindtijd van de rit, urgentie, vervoersadressen (van-naar) en de gegevens van de ambulancebemanning (inclusief uitzendkrachten/stagiaires).

  Daarnaast verwerken wij bijzondere persoonsgegevens:
 3. Medische gegevens, zoals de reden van hulpverlening, ECG (hartfilmpje) en overige (medische) handelingen;
 4. Gevoerde telefoongesprekken met de meldkamer, waaronder de 112 meldingen, beelden van beveiligingscamera’s en bodycams.

Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens zullen verwerken dan noodzakelijk om de juiste zorg te kunnen verlenen. De gegevens kunnen ook (anoniem) verwerkt worden voor managementinformatie of voor de afhandeling van incidentmeldingen (bijvoorbeeld bij een klacht, calamiteit of juridische procedure). 

Ambulance Oost verwerkt bij een sollicitatieprocedure de volgende gegevens: 

 1. Naam, voornamen, roep- en geboortenaam, voorletters, geboortedatum, postcode, woonplaats, mobiel telefoonnummer en emailadres; 
 2. Sollicitatiebrief en CV; 
 3. Uitslagen van op de verschillende functie van toepassing zijnde selectie-onderdelen zoals medische aanstellingskeuring, evaluatie stagedagen, rijvaardigheidstest of assessment; 
 4. Voor de functie benodigde gegevens zoals kopie van diploma’s, identiteitsbewijs en rijbewijs, VOG, eventueel bewijs BIG-registratie, terugkoppeling vaccinatietraject; 
 5. Indien van toepassing, de gegevens voor aanmelding van de verplichte initiële opleiding voor uw functie. 

Hoe wij gegevens ontvangen 

U deelt gegevens met ons wanneer u de meldkamer belt, wanneer u zorg ontvangt van medewerkers van Ambulance Oost, bij ons solliciteert, een contact- of klachtformulier invult op de website, een contract ondertekent of uw gegevens worden ontvangen via ketenpartners. Ambulance Oost vraagt via SvB-Z en Vecozo gegevens op die nodig zijn voor de zorgverlening. 

Met wie wij persoonsgegevens delen 

Ambulance Oost deelt (indien mogelijk anoniem) gegevens met onderstaande partijen: 

 • Ambulancezorg Nederland; 
 • Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR); 
 • Corpuls Benelux; 
 • Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ); 
 • Huisartsenposten in de regio; 
 • Verschillende zorgverzekeraars; 
 • Verschillende ziekenhuizen; 
 • Verschillende meldkamers ambulancezorg; 
 • Verschillende huisartsen; 
 • AFAS Software; 
 • InPlanning; 
 • CityGIS;
 • Acute Zorg Euregio;
 • GGZ Vervoersdienst. 

Medisch onderzoek

Ambulance Oost verricht (medisch) wetenschappelijk onderzoek om de zorg verder te kunnen verbeteren.  Elk onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen Ambulance Oost voldoet aan de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Elk onderzoek wordt indien nodig door de medisch ethische commissie van het betreffende (academisch) ziekenhuis getoetst en zal altijd binnen de wettelijke kaders worden uitgevoerd. 
 
Ook werkt Ambulance Oost mee aan maatschappelijke of medisch relevante onderzoeken door anonieme data te delen of data te pseudo anonimiseren. 

Cookies 

Bij Ambulance Oost maken we gebruik van cookies. Dit zijn cookies die functioneel nodig zijn om u een goed werkende website te kunnen bieden. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies om het gebruik van de site te meten en analyseren. Wanneer u onze website bezoekt zijn niet-essentiële cookies geblokkeerd, deze worden alleen ingeschakeld als u deze accepteert.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Ambulance Oost bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG). 
 
Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de wettelijke bewaartermijn 20 jaar ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit’. Dit geldt voor de gegevens die tot het medisch dossier behoren. De declaratie aan de zorgverzekeraar wordt maximaal 7 jaar bewaard. 
De bewaartermijn voor sollicitatiegegevens is 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Daarna worden de gegevens vernietigd. Indien Ambulance Oost de gegevens langer (in portefeuille) wil bewaren voor een eventuele andere sollicitatieprocedure dan vragen wij om uw toestemming. U geeft dan expliciet toestemming om tot 1 jaar na het afronden van de procedure de gegevens te bewaren. 

Uw privacy rechten  

 • Inzage in uw gegevens
  U heeft het recht om uw gegevens (die bij ons bekend zijn) in te zien. 
 • Rectificatie en aanvulling van uw gegevens.
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren als ze niet kloppen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website. 
 • Het recht op beperking van de verwerking 
  U heeft het recht om minder gegevens te laten verwerken. 
 • Het recht op duidelijke informatie 
  U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens Ambulance Oost van u verwerkt, wat wij ermee doen en hoe lang wij deze gegevens bewaren. Dit alles kunt u lezen in deze privacyverklaring.
 • Het recht om bezwaarte maken tegen de gegevensverwerking.
  Mensen hebben het recht aan een organisatie te vragen hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit heet het recht van bezwaar. Iemand kan om bijzondere persoonlijke redenen van het recht van bezwaar gebruik maken.
 • Recht op vergetelheid 
  Dit recht houdt in dat Ambulance Oost in een aantal gevallen iemands persoonsgegevens moet wissen. Mensen kunnen aan Ambulance Oost vragen om hun gegevens te wissen met een beroep op het recht op vergetelheid. Mits dit niet in strijd is met een bewaarverplichting waar Ambulance Oost volgens wetgeving aan moet voldoen.
 • Recht op dataportabiliteit
  In de AVG (artikel 20) heet dit het 'recht om gegevens over te dragen'. Het houdt in dat mensen het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft. Zo kunnen zij hun gegevens doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Ook kunnen mensen vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie. Mits dit niet in strijd is met een bewaarverplichting waar Ambulance Oost volgens wetgeving aan moet voldoen! 
 • Recht op een menselijke blik bij besluiten
  Sommige organisaties nemen een besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij profilering. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen het recht op een menselijke blik bij besluiten die over hen gaan (artikel 22 AVG). Voorbeeld is de verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst. 

Klachten 

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent met de zorgverlening of de bedrijfsvoering van Ambulance Oost? Ambulance Oost wil goede zorg leveren, zorg van goede kwaliteit en van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is.  

Klachten stellen ons in staat om te sturen en de kwaliteit van de Ambulancezorg te verbeteren. Vanuit een cliëntgerichte benadering beschouwen wij elke uiting van ongenoegen als een klacht, ongeacht waar en hoe die wordt geuit. Ambulance Oost wil uw klacht dus horen, gaat gemaakte fouten niet uit de weg en wil ervan leren. Bij de behandeling wordt volledige openheid nagestreefd, objectief naar de waarheid gezocht en bezien waar wij van kunnen leren. De afhandeling is gericht op het bereiken van een voor de klager bevredigende oplossing. In de beantwoording wordt aangegeven tot welk oordeel het onderzoek heeft geleid, welke beslissingen naar aanleiding van de klacht zijn genomen en binnen welke termijn maatregelen zullen worden genomen.
Wij hebben een
klachtenregeling. Heeft u een klacht dan kunt u deze via dit  formulier naar ons sturen, deze komt dan rechtstreeks terecht bij onze klachtenfunctionaris. Hij neemt de door u ingediende klacht in behandeling en houdt u op de hoogte van de voortgang. Wij streven ernaar om uw klacht binnen twee weken af te handelen. 
Daarnaast willen wij u wijzen op de mogelijkheid om een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt dit doen door op deze link te klikken.