Jaarverantwoording 2022 Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) vergaderde vier keer in het jaar 2022 in aanwezigheid van de bestuurder van Ambulance Oost. Naast het toezichthouden op het bestuur en de gang van zaken binnen de organisatie waren specifiek de meldkamer en de ontwikkeling van het zorgcoördinatiecentrum belangrijke terugkerende thema’s.

Daarnaast waren er de gebruikelijke commissievergaderingen, deelname aan een vergadering van de ondernemingsraad, en is er aanvullend een themabijeenkomst georganiseerd waarin ‘Acute zorg in de toekomst’ centraal stond. De voltallige RvT en het managementteam waren bij deze themabijeenkomst aanwezig. Naast de ontwikkelingen en uitdagingen binnen de ambulancezorg was er aandacht voor ontwikkelingen bij ketenpartners. Hiermee is de RvT door gegaan op de al eerder ingeslagen weg om thema’s in gezamenlijkheid met de organisatie verder uit te diepen. Ook is onder externe begeleiding door de RvT, in aanwezigheid van de bestuurder, een toezichtvisie opgesteld. Deze toezichtvisie is richtinggevend voor de wijze waarop de RvT toezicht houdt.

In de zomer van 2022 heeft de jaarlijkse zelfevaluatie plaatsgevonden. De bestuurder nam hier eveneens aan deel. Het doel van de bijeenkomst was de rol en werking van de RvT te evalueren. Dit is gebeurd door de volgende onderwerpen te bespreken:

 • Actiepunten uit de zelfevaluatie 2021
 • Reflectie commissies, ondernemingsraad en cliëntenraad
 • Bespreken steward paradigma
 • Toezichtvisie 2022
 • Gesprek profiel komende vacature RvT, procedure werving
 • Samenwerking RvT en bestuurder

In 2021 wijzigde de samenstelling van de RvT niet. De heer Den Besten besloot zijn werkzaamheden binnen de RvT na het verstrijken van de zittingstermijn niet te verlengen in verband met andere werkzaamheden. Dit heeft geleid tot een werving en selectieprocedure en de benoeming van een nieuw lid per 1 januari 2023. Mede namens de organisatie is de RvT de heer Den Besten dankbaar voor zijn inzet de afgelopen jaren.

De RvT heeft, voor zover zij hebben gecontroleerd en de accountants hebben gehoord, gezien dat de organisatie goed op orde is. De RvT spreekt grote waardering uit voor alle zorgprofessionals die 24-7 garant staan voor (acute) zorgvragen van burgers in Twente. Zeker ook gezien de bijzondere situatie aan het begin van het jaar waarin Covid-19 nog steeds een grote invloed had op de werkzaamheden. Daarnaast zijn de effecten van de komende (landelijke) concentratie van 112-meldkamers merkbaar voor alle medewerkers van Ambulance Oost.

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor verantwoorde ambulancezorg. We zijn er trots op dat we, in samenspraak met de directeur/bestuurder, managementteam, de ondernemingsraad en de cliëntenraad kunnen spreken van modern ingericht bestuur en toezicht. Dat biedt de beste garantie voor het waarborgen van goede zorg, het realiseren van maatschappelijke doelstellingen en het behouden van maatschappelijk vertrouwen in Ambulance Oost.    

Namens de Raad van Toezicht,

Els van der Wilden
Voorzitter


Vergaderingen en besproken onderwerpen verslagjaar 2022

9 februari 2022

In aanwezigheid van: G.J. den Besten, W. Bonvanie, G.H.M Koekkoek, M.L. Veger & E.C.M. van der Wilden

 • Stand van zaken meldkamer/ZCC
 • B3 status Ambulance Oost
 • Governancecode Zorg 2022
 • FWG-traject
 • Managementrapportage 2021

18 mei 2022

In aanwezigheid van: G.J. den Besten, W. Bonvanie, G.H.M. Koekkoek, M.L. Veger & E.C.M. van der Wilden

 • Jaarrekening 2021 en accountantsverslag 2021
 • Reglement Raad van Toezicht en herbenoeming
 • Medewerkerstevredenheid onderzoek
 • Voortgang jaarplan 2022
 • Toezichtvisie Raad van Toezicht
 • Voorbereiding zelfevaluatie

12 oktober 2022

In aanwezigheid van: G.J. den Besten, W. Bonvanie, G.H.M. Koekkoek, M.L. Veger & E.C.M. van der Wilden

 • Stand van zaken meldkamer/ZCC
 • Verslag zelfevaluatie
 • Voortgang jaarplan 2022
 • IT-audit en NEN7510
 • Managementrapportage januari t/m augustus 2022
 • Verslag themabijeenkomst 1 juni 2022

21 december 2022

In aanwezigheid van: G.J. den Besten, W. Bonvanie, G.H.M. Koekkoek, M.L. Veger & E.C.M. van der Wilden

 • Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht
 • Stand van zaken meldkamer/ZCC
 • Jaarplannen 2022 & 2023
 • Conceptverslag renumeratiecommissie 28 september
 • Afscheid lid Raad van Toezicht
 • (Concept) Begroting 2023

Bezoldiging

Conform Wet normering topinkomens (WNT)