Jaarverantwoording 2020 Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vergaderde vijf keer in het jaar 2020 in aanwezigheid van de directeur/bestuurder van Ambulance Oost.

Kenmerkend voor 2020 is natuurlijk de wereldwijde Covid-19 pandemie. Tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht was dit een terugkerend thema. In 2020 is er uitvoering gegeven aan het voornemen om een auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid binnen de raad van Toezicht in te richten. Deze auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid ziet het als haar primaire taak zich ervan te verzekeren dat de bestuurder en de organisatie goed functioneren op het gebied van kwaliteit en veiligheid. De ervaring van de leden van de auditcommissie helpt de organisatie verder te verbeteren op dit belangrijke thema. Hiertoe is in samenspraak met de organisatie een plan van aanpak opgesteld.

Op 28 augustus 2020 heeft de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht, met in achtneming van de maatregelen rondom Covid-19, in eigen kring plaatsgevonden, het laatste deel in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Het doel was om de rol en werking van de Raad van Toezicht te evalueren en tevens de rol van de Raad van Toezicht in de toekomst met elkaar te bespreken. Hierbij is de gezamenlijke wens uitgesproken om een kader te creëren waarbinnen de Raad van Toezicht flexibel de verschillende fasen (volgens een model van de Governance University) van toezicht kunnen toepassen afhankelijk van het onderwerp.

2020 was wederom een jaar waarin de samenstelling van de Raad van Toezicht aan verandering onderhevig was. De heer Bonvanie en mevrouw Van der Wilden zijn na een uitgebreide sollicitatieprocedure officieel benoemd als leden van de Raad van Toezicht van Ambulance Oost. Beiden zijn per 1 januari 2020 gestart. Ook was in december dit jaar het moment van afscheid van de heren Heukels en Linnebank. De heer Heukels heeft sinds 2006 een belangrijke bijdrage geleverd aan de organisatie die Ambulance Oost nu is. De laatste twee jaar deed hij dit in de rol van voorzitter. De heer Linnebank leverde zijn waardevolle bijdrage sinds 2010. Na een uitgebreide selectieprocedure is de heer Koekkoek officieel benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. De heer Koekkoek start per 1 januari 2021 als lid Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht spreekt zijn grote waardering uit voor alle zorgprofessionals die 24-7 garant staan voor (acute) zorgvragen van burgers in Twente. Zeker gezien de bijzondere situatie afgelopen jaar waarin Covid-19 grote invloed heeft gehad op de werkzaamheden, de omstandigheden waaronder gewerkt is, maar zeker ook invloed heeft gehad op de thuissituaties van medewerkers.  De Raad van Toezicht heeft, voor zover zij hebben gecontroleerd en de accountants hebben gehoord, gezien dat de organisatie goed op orde is.

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor verantwoorde ambulancezorg. We zijn er trots op dat we, in samenspraak met de directeur/bestuurder, managementteam en de ondernemingsraad, kunnen spreken van modern bestuur en toezicht. Dat biedt de beste garantie voor het waarborgen van goede zorg, realiseren van maatschappelijke doelstellingen en het verwerven van maatschappelijk vertrouwen in Ambulance Oost.    

Namens de Raad van Toezicht,

Els van der Wilden
Voorzitter
 

Vergaderingen en besproken onderwerpen verslagjaar 2020

18 maart 2020|
In aanwezigheid van:
G.J. den Besten, W. Bonvanie, L.P. Heukels, M.L. Veger & E.C.M. van der Wilden

 • Stand van zaken Covid-19
 • Axira ICT architectuur
 • Commissie Kwaliteit en Veiligheid
 • Managementrapportage 2019
 • Jaaragenda 2020

20 mei
In aanwezigheid van:
G.J. den Besten, W. Bonvanie, L.P. Heukels, F. Linnebank, M.L. Veger & E.C.M. van der Wilden

 • Jaarrekening 2019 en accountantsverslag
 • Stand van zaken Covid-19
 • Informatiebeveiliging/cybercriminaliteit
 • Commissie Kwaliteit en Veiligheid
 • Werving nieuw lid Raad van Toezicht 1-1-21
 • Concept agenda zelfevaluatie Raad van Toezicht
 • Scholingsbehoefte Raad van Toezicht

8 juli
In aanwezigheid van:
G.J. den Besten, W. Bonvanie, L.P. Heukels, F. Linnebank, M.L. Veger & E.C.M. van der Wilden

 • Werving nieuw lid Raad van Toezicht 1-1-21
 • WNT vergoeding
 • Wet Ambulancezorg
 • Accountant
 • Managementrapportage januari-mei 2020

9 oktober
In aanwezigheid van:
G.J. den Besten, W. Bonvanie, L.P. Heukels, F. Linnebank, M.L. Veger & E.C.M. van der Wilden

 • Stand van zaken Covid-19
 • Verslag renumeratiecommissie 30-9-2020
 • Kwaliteit en Veiligheid
 • Auditcommissie
 • Verbeterde urgentie-indeling ambulancezorg
 • Managementrapportage januari – augustus 2020

18 december
In aanwezigheid van:
G.J. den Besten, W. Bonvanie, L.P. Heukels, F. Linnebank, M.L. Veger & E.C.M. van der Wilden

 • Stand van zaken Covid-19
 • Begroting 2021 en financiële stand van zaken 2020
 • Concept akte van statutenwijziging
 • Jaarplan 2021
 • Verslag zelfevaluatie Raad van Toezicht
 • Terugkoppeling aanwezigheid RvT bij OR vergadering
 • Stand van zaken meldkamer / zorgcoördinatiecentrum
 • Jaaragenda 2021

Bezoldiging
Conform Wet normering norminkomen (WNT)