De Raad van Toezicht vergaderde vijf keer in het jaar 2018 in aanwezigheid van de directeur/bestuurder. Daarnaast is bijgedragen aan het moderniseren van de statuten en bijbehorende reglementen. Met name de heer Linnebank leverde hier namens de RvT een zeer te waarderen bijdrage aan. Ook de werving en selectie van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht vroegen de nodige aandacht en extra tijd. Dat resulteerde, na een openbare werving, in twee nieuwe leden die in de maand december voor het eerst een vergadering bijwoonden.

Voor de heren Moeliker en Wenneger eindigde einde 2018 hun bijdrage aan de Raad van Toezicht. Zij hebben Ambulance Oost i.c. de directeur/bestuurder sinds de jaren 1998/2000 met raad en daad bijgestaan en een belangrijke bijdrage geleverd aan de hedendaagse organisatie Ambulance Oost. Begin 2019 is op passende wijze afscheid van hen genomen. In mei 2018 heeft de Raad van Toezicht een nieuwe voorzitter benoemd.

De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit voor alle zorgprofessionals die 24-7 garant staan voor (acute) zorgvragen van burgers in Twente.  Maar er is ook waardering voor allen die in ondersteunende en managementfuncties bijdragen aan het goed functioneren van de organisatie.

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor verantwoorde ambulancezorg. We zijn er trots op dat we, in samenspraak met de directeur/bestuurder, managementteam en de ondernemingsraad, nu kunnen spreken van modern bestuur en toezicht. Dat biedt de beste garantie voor het waarborgen van goede zorg, realiseren van maatschappelijke doelstellingen en het verwerven van maatschappelijk vertrouwen in Ambulance Oost.    

Namens de Raad van Toezicht,

Peter Heukels, voorzitter


Vergaderingen en besproken onderwerpen verslagjaar 2018

20 februari 2018

 • Statutenwijziging

 • Managementrapportage

 • Klassenindeling WNT

 • Stand van zaken Wet Ambulancezorg

 • Rooster van aftreden RvT

22 mei 2018

 • Jaarrekening, accountantsverslag / verslag auditcommissie

 • Statutenwijziging

 • ADAS duurzame samenwerking

 • Werving en selectie nieuwe leden RvT

 • Zorgcoördinatiecentrum

10 juli 2018

 • ADAS ontwikkeling

 • Werving en selectie nieuwe leden RvT

 • Managementrapportage

2 oktober 2018

 • Implementatie statutenwijziging

 • Klokkenluidersregeling

 • Verslag auditcommissie

 • Managementrapportage

 • Treasurystatuut

11 december 2018

 • Board research stappenplan (evaluatie RvT)

 • Jaarplan Ambulance Oost 2019

 • Openbare verantwoording RvT

 • Actieplan ambulancezorg

 • CAO ambulancezorg

Speciale vergaderingen

 • Auditcommissie

 • Bijwonen MT vergadering

 • Bijwonen overlegvergadering

Bezoldiging

Conform Wet normering norminkomen (WNT

Scholing, deskundigheidsbevordering RvT

Met het aantreden van nieuwe leden eind 2018 zal in 2019 verder gekeken worden naar deskundigheidsbevordering van de RvT en de wijze waarop evaluaties plaatsvinden.