Vacature - Raad van Toezicht

24 augustus 2020

Ambulance Oost zoekt een lid voor de Raad van Toezicht.

Hebt u affiniteit met de zorg en wilt u op een bijzondere manier hieraan uw steentje bijdragen?

Ambulance Oost zoekt een integere en maatschappelijk betrokken professional die analytisch en kritisch-constructief toeziet op het beleid van de organisatie en een klankbordfunctie vervult voor de directie.

Profiel Ambulance Oost

Ambulance Oost is een zelfstandige organisatie voor ambulancezorg in de regio Twente. De medewerkers zijn professioneel en zeer betrokken. Samen voelen zij een grote verantwoordelijkheid in situaties waarbij ambulancezorg nodig is. Er wordt steeds samengewerkt om de beste zorg te leveren, nu en in een toekomst met allerlei veranderingen in het zorglandschap. Intern betrekt Ambulance Oost medewerkers bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Extern vanuit de visie dat toekomstbestendige, kwalitatieve en doelmatige zorg alleen in goede samenwerking en afstemming met ketenpartners georganiseerd kan worden. 

Profiel functie

Kandidaten hebben affiniteit met- en oriëntatie op de kernfuncties van de stichting. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht spelen deskundigheid en diversiteit van de leden een rol.

Gelet op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een kandidaat:

 • met actuele ervaring op het zorg/medische vlak;
 • die daarmee tevens in staat is om het cliëntperspectief binnen de Raad van Toezicht te vertegenwoordigen.

Taken en verantwoordelijkheden

De Raad van Toezicht functioneert overeenkomstig de principes van de Governancecode-Zorg en kent als belangrijkste taken: 

 • toezien op het besturen van de organisatie door de directie;
 • goedkeuren van door het bestuur vastgestelde strategisch beleidsplan, begroting en jaardocumenten;
 • adviseren van de directie.  

Algemene functie-eisen

Van de Raad van Toezichtleden wordt verwacht dat zij:

 • de capaciteit en de mentaliteit hebben om de directie met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • voldoende affiniteit hebben met het zorgveld in het algemeen en de doelstellingen van Ambulance Oost in het bijzonder;
 • het vermogen hebben om het beleid van Ambulance Oost en het functioneren van de directie te beoordelen;
 • de balans kunnen bewaken tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen hebben in teamverband te functioneren;
 • beschikken over maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel: integriteit, zorgvuldigheid, kritisch vermogen, waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de stichting;
 • voldoende tijd willen en kunnen vrijmaken voor reguliere vergaderingen, andere voor het toezicht noodzakelijke activiteiten en het zich eigen maken van de relevante informatie.

 

Arbeidsvoorwaarden

De vergoeding is conform de WNT (Wet normering topinkomens).

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met

Peter Heukels voorzitter van de Raad van Toezicht  Mobiel  06 21 44 04 41
of
Piet Huizinga directeur-bestuurder Mobiel 06 53 28 14 69

Sollicitaties

Uw schriftelijke sollicitatie vergezeld van uw motivering en curriculum vitae gelieve vóór 17 september aan te leveren bij: secretariaat@ambulanceoost.nl

De gesprekken met geselecteerde kandidaten vinden plaats op 9 oktober 2020 te Hengelo (O).

 

 

 

 

Terug