Vacature lid Raad van Toezicht

29 augustus 2019

Hebt u affiniteit met de zorg en wilt u op een bijzondere manier hieraan uw steentje bijdragen? Ambulance Oost zoekt een integere, analytische, maatschappelijk betrokken professional die kritisch-constructief kan toezien op het beleid van de organisatie en een klankbordfunctie kan vervullen voor de directie.

Wij zoeken een lid voor de Raad van Toezicht

Hebt u affiniteit met de zorg en wilt u op een bijzondere manier hieraan uw steentje bijdragen?

Ambulance Oost zoekt een integere, analytische en maatschappelijk betrokken professional die kritisch-constructief toeziet op het beleid van de organisatie en een klankbordfunctie vervult voor de directie.

Profiel Ambulance Oost
 

Ambulance Oost is een zelfstandige organisatie voor ambulancezorg in de regio Twente. De medewerkers zijn professioneel en zeer betrokken. Samen voelen zij een grote verantwoordelijkheid in situaties waar spoedeisende, medische hulp nodig is. Er wordt steeds samengewerkt om de beste zorg te leveren, nu en in een toekomst met allerlei veranderingen in het zorglandschap. Intern werkt Ambulance Oost samen door medewerkers te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Extern vanuit de visie dat toekomstbestendige, kwalitatieve en doelmatige zorg alleen in goede samenwerking en afstemming met ketenpartners georganiseerd kan worden. Samen met medewerkers die uitstekende zorg leveren, zich betrokken voelen en plezier in hun werk hebben. Zie ook: www.ambulanceoost.nl.

Profiel functie
 

De Raad van Toezicht functioneert overeenkomstig de principes van de Governancecode-Zorg 2017. Kandidaten dienen bij voorkeur te beschikken over strategisch inzicht met betrekking tot netwerk- en/of ketenorganisaties. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht spelen deskundigheid en diversiteit van de leden een rol.

Gelet op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een kandidaat met onderstaande oriëntatie:

 • affiniteit met - en oriëntatie op de kernfuncties van de stichting,
 • in het bijzonder vanuit bedrijfskundig/commercieel perspectief
 • en bij voorkeur met ervaring in openbaar bestuur, gemeentelijke en/of provinciale organisaties.

Taken en verantwoordelijkheden


De Raad van Toezicht functioneert overeenkomstig de principes van de Governancecode-Zorg en kent als belangrijkste taken: 

 • toezien op het besturen van de organisatie door de directie;
 • goedkeuren van door het bestuur vastgestelde strategisch beleidsplan, begroting en jaardocumenten;
 • adviseren van de directie. 

Algemene functie-eisen
 

Van de Raad van Toezichtleden wordt verwacht dat zij:

 • de capaciteit en de mentaliteit hebben om de directie met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • voldoende affiniteit hebben met het zorgveld in het algemeen en de doelstellingen van Ambulance Oost in het bijzonder;
 • het vermogen hebben om het beleid van Ambulance Oost en het functioneren van de directie te beoordelen;
 • de balans kunnen bewaken tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen hebben in teamverband te functioneren;
 • beschikken over maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel: integriteit, zorgvuldigheid, kritisch vermogen, waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de stichting;
 • voldoende tijd willen en kunnen vrijmaken voor reguliere vergaderingen, andere voor het toezicht noodzakelijke activiteiten en het zich eigen maken van de relevante informatie.

Arbeidsvoorwaarden
 

De vergoeding is conform de WNT (Wet normering topinkomens).

Informatie
 

Voor nadere informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Freek Linnebank, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht (06 53 71 74 57) of Piet Huizinga, directeur-bestuurder (06 53 28 14 69).

Sollicitaties
 

Uw schriftelijke sollicitatie vergezeld van uw motivering en curriculum vitae gelieve vóór 19 september aan te leveren bij: secretariaat@ambulanceoost.nl.

De gesprekken met geselecteerde kandidaten vinden plaats op dinsdag 8 oktober (vanaf circa 11.00 uur) te Hengelo (O).

Terug